Övergödning av våra hav och den negativa påverkan det har på vår miljö och hälsa.

Övergödning av våra hav är ett allvarligt miljöproblem som kan ha olika orsaker, och en av dem är faktiskt urin eller ”kiss”. När människor badar i havet och kissar i vattnet, introduceras kväve och fosfor från urinen i havsmiljön. Dessa näringsämnen kan orsaka övergödning genom att främja överdriven tillväxt av alger och andra växter, vilket i sin tur kan leda till minskad syrehalt i vattnet när växterna bryts ner och dör.

Övergödning av hav

Övergödning av hav, sjöar och vattendrag.

Övergödning kan ha allvarliga konsekvenser för marina ekosystem, inklusive förlust av biodiversitet, dödliga algblomningar och skador på korallrev. Dessutom kan det påverka fiskpopulationen och människors hälsa genom att minska tillgången på friska matkällor och orsaka hälsoproblem relaterade till förorenat vatten.

För att minska övergödning i haven på grund av mänsklig aktivitet, är det viktigt att uppmuntra och utbilda människor om hållbara beteenden vid badplatser och andra kustområden. Det inkluderar att använda toaletter när det är möjligt och att undvika att kissa i havet. Genom att ta ansvar för våra handlingar kan vi bidra till att bevara havens hälsa och mångfald för framtida generationer.

Övergödning är definitivt ett stort problem för våra hav. Urin/kiss är helt enkelt för potent och bra för att växter ska vilja växa vilket är bra om det kommer ner i jorden men mindre bra för vattendrag, hav och sjöar. Alla näringsämnen, som kväve och fosfor stimulerar överdriven tillväxt av alger och plankton, vilket leder till så kallade algtillväxtblomningar. När dessa alger dör och bryts ner av bakterier, förbrukar bakterierna syre i vattnet, vilket resulterar i så kallade döda zoner där inget liv kan överleva.

 

Att istället använda Guldkannan, eller en liknande behållare, för att samla in urin och vattna det man faktiskt vill ska växa, istället för att kissa direkt i haven, kan minska mängden näringsämnen som når vattendrag. 

alger från urin kiss i sjöar hav och vattendrag

Effekten av urin på havsmiljön och hållbara lösningar för båttoaletter – därför ska du inte kissa i havet!

En studie genomförd vid Stockholms universitet visar på den betydande påverkan som urin har på våra hav.

 

Ett experiment genomfört av Stockholms universitet har avslöjat den betydande påverkan som en minimal mängd urin kan ha på vattenmiljön. Resultaten visar att endast tre deciliter urin kan orsaka tusen liter vatten att bli övergödda med giftiga alger. Denna upptäckt tydliggör vikten av att vara medveten om vårt beteende när vi vistas på sjön och inte glömma bort att havet inte är en oändlig resurs.

Så stor påverkan har båtägare som kissar i vattnet varje år.

Varje individ utsöndrar ungefär 1-2 liter urin dagligen, och med tanke på att en typisk fritidsbåt är ute ungefär fem dagar per år innebär detta en betydande mängd urin som når havet. För att ge en uppfattning om omfattningen av detta problem kan vi använda oss av siffrorna: om det finns 560 000 fritidsbåtar utan toalett ombord, var och en med två personer som är ute i fem dagar, skulle detta sammanlagt generera 8.4 miljoner liter urin som släpps ut i havet.

alger från urin kiss i sjöar hav och vattendrag
Klimatpåverkan av övergödning med urin

Detta urinutsläpp har en skadlig effekt på havets ekosystem. Under våren, när växtplankton blommar, blir havet naturligt näringsfattigt under sommaren. Detta är en viktig del av det naturliga kretsloppet. Liksom växthusgaser i atmosfären försvinner inte ämnena i urinet naturligt utan ackumuleras i havet. Därför bidrar det vi släpper ut i havet, inklusive urin, till den övergödning som plågat Östersjön under många år. Det är en påminnelse om att även små handlingar kan ha en betydande inverkan på miljön och att det är viktigt att vara medveten om vårt fotavtryck i naturen.

Den häpnadsväckande effekten av så små mängder urin på vattnets ekosystem illustrerar behovet av att vara försiktiga med våra handlingar för att bevara och skydda havsmiljön. Det är en påminnelse om att även små handlingar kan ha långtgående konsekvenser för naturen och att vår interaktion med den marina miljön kräver ansvarstagande och medvetenhet. 

 

Läs artikeln om studien av Stockholms Universitet.

Kiss/guldvatten är bra för växter och jorden.

Men kom ihåg att detta också är en lärdom om vilken resurs detta verkligen är. Urinen kan också användas för att gynna marken och växtlivet på land. Genom att ta en kort promenad upp i en skogsbacke med en Guldkannan. kan man omvandla urinen till en effektiv gödsel för växterna. När urinen appliceras på marken kan den fungera som en näringsrik boost för växtligheten. Dessutom ges tillräckligt med tid för att urinen ska filtreras och eventuella rester ska brytas ned innan de når havet.

gödsla

Denna metod visar på en hållbar användning av urin och bidrar till att minska negativa effekter på havsmiljön. Istället för att avlägsna urinen direkt i vattnet kan den återvinnas på land för att gynna marken och växterna där. Detta är ett exempel på hur små förändringar i vårt beteende kan ha positiva konsekvenser för miljön och bidra till en mer hållbar användning av naturresurserna. 

 

Genom att vara uppmärksamma på hur våra beteenden påverkar haven kan vi alla bidra till att bevara dess hälsa och mångfald för framtida generationer.